ruse

ФИНАНСИРАНЕ НА
БИЗНЕСА

ИКОНОМИЧЕСКИ И
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ

ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

Предприятията в България могат да разчитат на различни финансови инструменти за реализиране на свои проекти, като голяма част от средствата се предоставят като безвъзмездна помощ. В периода 2021-2027 г. директна подкрепа за компаниите, работещи в област Русе, ще се предоставя за:

tik

Производствени инвестиции с цел внедряване на нови, съвременни технологии;

tik

Инвестиции в цифрови технологии за дигитализация, цифрова трансформация и киберсигурност;

tik

Кръгова икономика: намаляване на отпадъците от производството, рециклиране, по-ефективно използване на ресурсите;

tik

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в приятията и декарбонизация;

tik

Иновации и научно-изследователска и развойна дейност;

tik

Субсидирана заетост, квалификация и преквалификация на работници и служители;

tik

Мобилност на работници и служители, здравословна работна среда, гъвкави форми на работа.

„Триъгълникът на знанието“, обединяващ образование, изследвания и иновации, е един от основните постулати в Стратегията за интелигентна специализация на община Русе до 2025 г. Икономиката в региона концентрира предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески ресурси, а университетите и научноизследователските центрове са най-важните местни активи.

 

Развитието на високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания е национална политика.

 

В секторната специализация на област Русе, приоритет за получаване на финансиране ще се дава на компании, които развиват дейност в следните области:

 
 • tick

  Производство на машини и оборудване;

 • tick

  Производство на електрически системи и съоръжения;

 • tick

  Производство на химични продукти;

 • tick

  Производство на облекло;

 • tick

  Производство на хранителни продукти;

 • tick

  Производство на метални изделия.

 

Селското стопанство е също отрасъл, който ще се радва на засилена финансова подкрепа в идните години. И в него ще се стимулират инвестициите в нови технологии, цифровизация на стопанствата, екология и енергийна ефективност, биопроизводство.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев