ruse

БИЗНЕС МРЕЖИ И
ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА
НА ФИРМИТЕ

В Русе има добре функционираща екосистема в подкре-
па на бизнеса. Съществуват множество активни нестопански
организации, както и международно представени
бизнес мрежи, които привличат ресурс по европейски
програми и подпомагат бизнеса с консултации, помощ за
кандидатстване за европейско финансиране, намиране
на чуждестранни партньори, консултации относно
българско и европейско законодателство.

Русенска търговско-индустриална камара

www.rcci.bg

Българо-румънска търговско промишлена палата

www.brcci.eu

Русенска стопанска камара

www.rusesk.com

Камара на строителите - областно представителство Русе

www.ksb.bg

Бизнес център за подпомагане на МСП

www.bsc.smebg.net

BNI Приста, част от международната мрежа на BNI

www.bnipristaruse.com

Бизнес иновационен център ИННОБРИДЖ (EU BIC certified)

www.innobridge.org

Камара на архитектите в България (регионална колегия Русе)

www.kab.bg/regionalni-kolegii/rk-ruse

Камара на инженериете в инвестиционното проектиране (регионална колегия, Русе)

www.kiip-rousse.com

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев