ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

До 24 април могат да се подават проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

01.03.2023

 Снимка: сайт на Министерство на труда и социалната политика

Община Русе напомня на всички заинтересовани лица, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви в края на януари процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 (К1) „Достъпна жилищна среда” от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП). Крайната дата за приемането им е 24 април.

За финансиране по К1 от НП може да кандидатства всяко лице с трайно увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания. Тази оценка се изготвя в дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на лицето и служи за служебна проверка на декларирани обстоятелства от кандидата за идентифицирането му като обект на Програмата.

Допустимите кандидати по К1 от НП са:

- всяко физическо лице - собственик на индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), което е с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда; 

-  всяко юридическо лице – сдружение, което е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Образците на приложения за кандидатстване през 2023 г. (Приложение – Заявление-декларация за кандидатстване по К1 - ФЛ/ЮЛ, Приложение – Декларация - ФЛ/ЮЛ и Приложение – КСС) могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg  – рубрика „Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”) или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1 .

Допълнителна информация може да бъде получена на следните телефони: 02 / 981 39 42;  02 / 811 96 74;  02 / 811 94 69, както и на адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, ет. партер, стая №1 или на имейл: NP_K1@mtsp.government.bg .

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по К1 от НП се подават до 24.04.2023 г. включително, на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:00 ч.), по куриер или по поща на адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, Център за информация и услуги на МТСП (деловодство).ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев