ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

В края на септември ще бъде обявена процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

15.09.2022

На интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://www.mrrb.bg/ е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Допустимите кандидати по процедурата могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани преди 31.12.2019г. по Търговския закон или по Закона за кооперациите, като общинските търговски дружества не са изключени от подкрепа.

Финансиране ще се предоставя за дейности за изпълнение на СМР, за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т.ч. всички съпътстващи СМР.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Конкретни цели:

- Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;

- Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;

- Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

- Намаляване на разходите за енергопотребление

Очаквани резултати:

- 250 броя обновени сгради (индивидуален за процедурата);

- 570 371 кв. м. подобрена търговска/производствена/обслужваща инфраструктура (РЗП) (индивидуален за процедурата);

- 379 GWh понижаване на годишното потребление на първична енергия;

- 208 килотонове намаляване на емисиите на парникови газове (килотонове CO2 екв);

- Постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852).

Допустими са интервенции в действащи към момента сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Предвижда се всеки допустим кандидат, да може да подаде само по едно проектно предложение по процедурата, независимо то броя на сградите, включени в него, които следва да бъдат собственост на предприятието.

Не са допустими за финансиране: сгради в сферата на селското стопанство, инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS) и сгради за производство на енергия.

Общият бюджет на процедурата е 235,2 млн.лв., като същият е резпределен на 3 компонента спрямо типовете предприятия. Минималният размер на безвъзмездното финансиране за проект е 100 хил. лв., а максималният за микро и малки предприятия съответно 300 хил. лв. и 500 хил. лв. За средни и големи предприятия максималната безвъзмездна финансова помощ е 750 хил. лв. и 2.5 млн. лв. От кандидатите се изисква и съфинансиране, в зависимост от избрания режим на държавни помощи.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

Процедурата ще бъде обявена на 30.09.2022г.

При кандидатстване по настоящата процедура крайният получател трябва да попълни уеб-базирания Формуляр за кандидатстване и съответните приложения към настоящите Насоки за кандидатстване, публикувани на интернет адресите на:

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg,

- Модула за електронни услуги в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/b83ab20b/Procedure/InfoPublicDiscussion/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4

При наличие на интерес към бъдещата Програма, до 21 септември 2022г. на електронна поща: namrb@namrb.org може да споделите Вашите предложения и коментари по проектите на критериите.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев