ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Продължава успешно да се изпълнява проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

15.09.2022

Проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,88 лв. Проектът се изпълнява в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле

В рамките на проекта се проведе проучване за идентифициране на специфичните модели на потребление и тенденциите при генерирането на отпадъците на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово, което е източник на важна информация за бъдещото управление на отпадъците в тези общини.

Ще  се реализират 4 общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци.

Вече стартира разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Бяха закупени и поставени 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе могат да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. Община Сливо поле закупи 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Договорът за закупуването и доставката на 8 мобилни центрове (5 броя за община Русе и 3 бр. за община Ветово) за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположение в различни райони в общините Русе и Ветово. В тях ще бъдат приемани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство, а именно – хартия, пластмаса, стъкло, метал, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци и др.

Изпълнението на дейност „Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци“ ще бъде разработена и схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, чрез закупуване на отворени асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините Русе, Сливо поле и Ветово, и закупуване на верижна мини челюстна трошачна машина за Община Тутракан.

Община Русе вече е закупила общо 15 такива контейнера, като 10 бр. са с обем 4 м3, а останалите 5 бр. са с обем 5,5 м3. Предстои Община Ветово да закупи – 8 броя лифтдъмпер контейнери 7м3 и Община Сливо поле да закупи 5 броя лифтдъмпер контейнери 4м3. Изпълнението на тази дейност до голяма степен ще предотврати образуването на отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Последната схема, която ще се разработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе ще бъде закупен един биошредер, а Община Сливо поле вече закупи един брой мулчер – шредер и три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан ще закупи моторна дробилка за дърва и клони. Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места ще се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това ще доведе до спестяване на разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми ще бъдат проведени и информационни кампании, в рамките на които ще бъдат създадени и разпространени информационни дипляни, табели, стикери и видеоклипове, ще бъдат проведени публични събития и кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев