ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Приключи инициативата на Община Русе "Дни за разделно събиране на отпадъци в администрациите"

21.08.2023

Общо 15 администрации от Община Русе се включиха в инициативата "Дни за разделно събиране на отпадъци в администрациите". Количеството на предадената хартия в рамките на инициативата е приблизително 75 кг.

Инициативата се проведе в периода от 14 до 18 август, като Община Русе организира "Дни за разделно събиране на отпадъци в администрациите". Инициативата е част от кампанията "Учрежденията събират разделно! Последвай ги и ти!" по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Целта на инициативата беше да се насърчат администрациите да започнат да събират разделно, следвайки примера на Община Русе.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев