ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Одобрен е Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе за периода 2021-2027 г.

17.08.2022

Стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Съобразен е със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.  

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна, и ясно показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите.

В тази връзка, формулирани са три стратегически цели за развитие на Община Русе през периода 2021-2027 г.:

Стратегическа цел 1 „Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и достъпност“ (фокус – околна среда, техническа и транспортна инфраструктура и енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова икономика)

Стратегическа цел 2 „Ускоряване на социално-икономическото развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство“ (фокус – бизнес развитие, иновации и туризъм)

Стратегическа цел 3 „Развитие на човешките ресурси, подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“ (фокус – публични услуги (в т.ч. образователни, здравни и социални услуги), спорт и младежки дейности)

Определените приоритети произтичат от изводите на аналитичната част на документа, като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. За постигане на стратегическите цели ще допринесе изпълнението на приоритетите, като всяка цел е обвързана с конкретен приоритет и съответните мерки и проекти към него.

Проектът на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г.включва следните приложения към него:

1. Програма за реализация на ПИРО;

2. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана.

3. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Русе за периода 2021-2027 г.

Във връзка с осигуряването на публичност, партньорство и гражданско участие в процеса на стратегическо планиране, Община Русе предостави възможност на всички заинтересовани страни да отправят своите предложения към приоритетните направления на стратегическата рамка, както и проектни идеи и дейности, които да бъдат включени в Програмата за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. В тази връзка, Община Русе покани гражданите и всички заинтересовани страни на обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021-2027 г., което се проведе на 21.06.2022г. от 17,30 ч. в Пленарна зала.

ПИРО е документ, който следва да се превърне в основен инструмент за управление и координация на съвместните усилия на местната власт и на заинтересованите страни за развитието на общината в следващите 7 години, като предлага конкретни мерки, действия и проекти. Резултатът е изградена програма за развитие на общината чрез използван интегриран подход за планиране, който специално да отразява взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори.

„Благодаря на екипа на Община Русе и всички русенци, които участваха активно в разработването на документа. Той съдържа 3 цели, 9 приоритета и 32 мерки“, информира зам.-кметът Златомира Стефанова. Тя припомни на съветниците, че заложените мерки са най-съществената част от плана и могат да бъдат допълвани ежегодно, така че документът да бъде максимално актуален.

Разгледайте тук Окончателния вариант на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027

Разгледайте тук Решението на Общински съвет - Русе за одобрение на окончателния вариант на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027

Разгледайте тук Презентация от обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Русе 2021 - 2027

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев