ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

На 30.06.2023г. се проведе мащабен инвестиционен форум по проект Оперативна програма „Добро управление“

30.06.2023

Сред българските общини, през 2021г. Община Русе е на 6-то място по население сред 265 общини в България и на 8-мо място по привлечени инвестиции.

Общината разполага с отлично географско положение и транспортна свързаност, намира се на два Паневропейски коридора №7 и №9. В близост до града се намира летище „Анри Коанда“ (край Букурещ) и летище Варна. Нови проекти значими за община Русе и региона са изграждане на автомагистрала Русе – Велико Търново по Програма Транспортна свързаност 2021-2027г. и изграждане на интермодален терминал Русе по ПВУ.

На територията на Община Русе се разполагат следните индустриални паркове /зони/:

- Индустриален парк – Русе

- Логистичен парк – BPD Русе

- „Свободна зона - Русе“ ЕАД

- Индустриален парк ЛВЗ

- Дунавска индустриална зона „ТЕГРА“

- Западна промишлена зона

- Бизнес парк – Русе

Конкуренцията при индустриалните паркове се основава на база цени на площ, достъп до транспортни коридори и степен на инфраструктурна обезпеченост, особено от гледна точка на газификацията.

Част от изводите от анкетното проучване сред компаниите:

Повишаване на информираността относно инвестиционните стимули - на общинско ниво е свързано с по – добра информираност;

Предоставяне на възможност за електронна заявление за издаване на сертификат клас „В“ и експертна помощ – общинско ниво;

Изграждане на специализирано звено в структурата на общината, с директна функция за насърчаване на инвестициите и икономическото развитие.

Проведоха се интервюта и анкетно проучване с бизнеса от Община Русе.

В анкетното проучване участваха 120 предприятия от 17 икономически сектора (61% са регистрирани и осъществяват дейност на територията на общината, 72% са с дейност над 10г., 73% са микро и малки, 18% средни и 9% големи). Експертите по проект „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ се срещнаха с 20 предприятия от 5 икономически сектора, които са регистрирани и осъществяват дейност на територията на общината, за да разберат от какво мислят те и какви промени смятат да се направи в бизнес средата в гр. Русе.

Основните заключения от анкетното проучване са:

1. Взаимодействието между бизнеса и местната власт, в голямата си част се изчерпва до информиране в процеса на идентификация на значими инфраструктурни проекти и формиране на политика;

2. Микро и малките предприятия, развиващи дейност между 1-3 г се чувстват изолирани от участието в политика за насърчаване на икономическото развитие и инвестиции, слабо познават и използват официалните канали за комуникация и са с песимистично настроение, че тяхното мнение, препоръка и становище ще бъде взето предвид;

3. Качеството на обратната връзка от местната власт по дадени предложения, мнения или становища от страна на бизнеса е незадоволителна;

4. Усилията за партньорство не са достатъчни и/или видими за голяма част от местните фирми и има реална необходимост не само от по активното включване на бизнеса, но и от подобряване на „чуваемостта“.

За да се преодолеят предизвикателствата и трудностите при осъществяване на ефективно взаимодействие между Община Русе и местния бизнес, следва да се:

• Изгради взаимно доверие между страните;

• Намерят общи приоритети и допирни точки за засилване на сътрудничеството;

• Създаде отворена платформа за комуникация , в т.ч. работещи механизми за обратната връзка , постоянни тематични работни групи и др.;

• Популяризира активно инвестиционната привлекателност;

• Има нужда от обучение на общинските служители и въвеждане на стандарти за подобряване на обслужването необходима е любезна и компетентна администрация, предлагаща бързи и леснодостъпни услуги;

• Има нужда да се модернизират и дигитализират още услугите за бизнеса, да се намали бюрокрацията да се улесни обратната връзка (пример онлайн подаване на сигнали и получаване на отговор по тях;

• Общината трябва целенасочено да работи съвместно с бизнеса за привличане на туристи и предлагане на повече услуги и „преживяване“ за круизните туристи;

• Трябва да се засилят комуникацията и информационният обмен с бизнеса да има регулярни срещи да се съгласуват общи цели и приоритети да се работи заедно за решаване на общи проблеми (напр. липса на специалисти и обслужващи фирми във веригата на доставки) да се споделят опит и добри практики.

„АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНИ ПОЛИТИКИ И ДОКУМЕНТИ В СФЕРАТА НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ“ може да видите тук.

„Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ може да видите тук.

 

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев