ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Българо-румънският проект за модернизация на бул. „Липник“ приключва до дни

02.12.2022

В Община Русе се проведе местна заключителна пресконференция по проект: „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, с e-MS код ROBG-425, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег VА Румъния-България 2014-2022“. Дейностите стартираха на 7.09.2018 г. с планирана продължителност първоначално от 30 месеца и 1 ден, като водещ партньор е Община Гюргево. 

На пресконференцията, която се проведе в зала „Св. Георги“ на Областна администрация, стана ясно, че поради стартирането на дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Русе, BG16M1OP002-1.016-0001-C03, финансирана чрез ОП „Околна среда“ 2014-2020, се наложи спиране на строителството при завършени над 85% от обекта, поради пресичане на трасетата на двата проекта. Това наложи и удължаването на срока на дейностите до 51 месеца и 1 ден. Активната комуникация и съгласуване с екипите по проекта на ВиК даде възможност през юли 2022 г. успешно да се завърши и приеме обекта. Процедурата приключи с издаването на разрешение за ползване на бул. „Липник“.

В рамките на проекта Община Гюргево изпълни следните дейности: Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор; Извършване на рехабилитация и модернизация на бул. „Букурещ “, ул. „Приетенеи“, ул. „Глориеи“, ул. „1-ви декември 1918“, бул. „Михаил Витязу“ и 6 кръстовища, общо около 6,6 км; Осъществяване на строителен надзор; Създаване на обща система за събиране и обработка на данни за трафика; Закупуване на оборудване; Информация и публичност.

В Община Русе бяха изпълнени: Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор; Рехабилитация на бул. "Липник" – около 4,6 км; Осъществяване на строителен надзор; Изготвяне на Съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион на български, английски и румънски език; Комуникационни дейности. В рамките на дейностите по създаване на обща система за събиране и обработване на данни за трафика беше доставено оборудване от Водещия партньор с монтиране на 2 високотехнологични камери на бул. „Липник“. Информацията от тях постъпва в центъра на видеонаблюдение на Община Русе.

Официалното приключване на проекта е с краен срок 7.12.2022 г., като с неговата реализация Община Русе продължава своята политика за подобряване достъпността и рехабилитацията на пътната мрежа в града.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев