УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС

Политики за подкрепа на бизнеса

Съгласно българското законодателство мерките за насърчаване на инвестиции в страната са национални и местни. За получаване на стимули потенциалният инвеститор подлежи на процедура по сертифициране на инвестиционния проект и издаване на инвестиционен сертификат, което отнема няколко седмици.

Инвеститорите могат да се възползват от националните стимули след получаване на сертификат от Българската агенция за инвестиции (www.investbg.government.bg).

 

Източник: Българска агенция за инвестиции

 

За получаването на сертификат за Приоритетен клас, Клас А или Клас Б, инвестицията трябва бъде в индустриалния сектор или в сектора на услугите, включително: високотехнологични дейности в областта на ИКТ; издаване на програмни продукти; счетоводни и одиторски дейности и данъчни консултации; научноизследователска и развойна дейност; професионални дейности в централни офиси; здравеопазване и медико-социални грижи; образование; складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта; административни и спомагателни офис дейности; архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи.

Сред инвеститорите в Русе, сертифицирани от Българската агенция за инвестиции, са големи компании от автомобилната индустрия като Монтюпе ЕООД и ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД.

Местни стимули се издават от Община Русе по реда на специална наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати Клас В. С издаването на такъв сертификат инвеститорите получават следните стимули:

Според проучване на Института за пазарна икономика Област Русе е сред областите-лидери в страната по въвеждане на услуги на "едно гише". Русе получава и по-висока от средната за страната оценка за прозрачността на органите на местното самоуправление.

В Русе функционират структури за подкрепа на бизнеса – офиси на Българската стопанска камара, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Русенската търговско-индустриална камара, бизнес центрове и инкубатори. 

Като признание за постигнато високо качество на управлението на Общината и ангажираността ѝ да прилага европейските принципи за добро демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публични политики, Община Русе два пъти (през 2013 и 2017 г.) е удостоявана с "Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво" на Съвета на Европа.

Според резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност 2017 г. на Асоциацията "Прозрачност без граници", Русе се нарежда на челните места сред общините в България по всички 21 изследвани индикатора, оценяващи наличието на изграден устойчив капацитет, добри практики в управлението и ефективно взаимодействие между органите на местна власт и местно самоуправление.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе