ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТНА СИЛА

Пазар на труда

Разпределението по икономически сектори показва, че в аграрния сектор (селско, горско и рибно стопанство) наетите в Областта представляват 4.4% от всички наети в този сектор, в индустрията – 4.0%, а в сектора на услугите делът на наетите в Област Русе е 2.3% от всички наети от сектора в страната.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Област Русе е близо 70 хил. души. Над 53 хил. лица или 80.1% от всички наети в Областта работят в частния сектор. Около 53% от наетите работят в сектора на услугите, в индустрията – близо 43%, а в селското, горското и рибното стопанство малко над 4%.

 

В сектора на услугите най-много са наетите в сферата на търговията – 27%. Около 24 хил. души или над 83% от общия брой на наетите в сектор "Индустрия" работят в предприятията от преработващата промишленост.

 

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в Област Русе за 2016 г.

Източник: НСИ

Средната месечна работна заплата към средата на 2017 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Област Русе е 882 лв. (451 евро). По размер на средната заплата, Областта се нарежда на 10-та позиция сред областите в страната.

 

Средна годишна работна заплата в Област Русе за периода 2010-2016 г. /в лв./

Източник: НСИ

Разпределение на заетите лица по възрастови групи между 15-64 години за 2016 г. /в %/

Източник: НСИ

Икономическата активност в Областта е 66.8%, при 68.7% за страната. Коефициентът на заетост е 62.2%, при 63.4% за страната, а коефициентът на безработица – 7.0%, при 7.7% за страната. Това нарежда Област Русе сред областите в България с най-ниска безработица. Община Русе е сред първенците по този показател измежду всички общини по поречието на Дунав – 3.8% през 2016 г., 3.3% през 2017 г.

 

Заети лица в Област Русе по степен на образование

Източник: НСИ

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе