МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Отраслова структура на местната икономика

Русе поддържа устойчиви традиции в широк спектър от стопански сектори, но същевременно с това създава условия за развитие на нови отрасли.

През 2016 г. в Област Русе има 11 469 предприятия, които осигуряват работа на 69 406 души. Нетните приходи от продажби възлизат на 7 416 млн. лв., а произведената продукция е за 4 574 млн. лв. 72% от предприятията в Областта приключват 2016 г. с положителен финансов резултат.  

Икономическата активност в Област Русе е концентрирана предимно в Община Русе: около 80% от общия брой предприятия, обема на нетните приходи и произведената продукция в Областта.

От 2011 г. броят на нефинансовите предприятия в Общината непрекъснато нараства, за да достигне до 9 611 през 2016 г. Най-много са предприятията, опериращи в сектора на търговията, следвани от тези в преработващата промишленост. Много фирми са активни и в областта на транспорта, хотелиерството и ресторантьорството, операциите с недвижими имоти и строителството. Това са икономическите дейности с определящо значение за русенската икономика – те допринасят за най-голяма част от произведената продукция в Община Русе, в тях е концентриран най-големият брой на действащи предприятия с най-много заети и наети работници.

 

Брой на нефинансовите предприятия в Община Русе

Източник: НСИ-ТСБ-Русе

Въпреки че отрасловата структура е добре балансирана, Община Русе има силно изразен индустриален профил и добре развита промишленост. През 2016 г. предприятията от преработващата промишленост в Община Русе представляват 86.7% от тези за Областта.

С ключово значение за Община Русе са металургията, машиностроенето и металообработването. Основните изделия, произвеждани в сектора, са речни и речно-морски кораби, ножични кари, хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и детайли, стоманени тръби и съединения. Водещи фирми са Дунарит АД, СЕТ АД, Жити АД, Спарки АД, Найден Киров АД. Дейностите в сферата на автомобилостроенето и производството на части и инструменти за автомобили, транспортни и строителни машини от компании като ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, Монтюпе ЕООД и МБМ Металуърк ООД заемат все по-значимо място в портфолиото от икономически отрасли, застъпени в Община Русе. Тук се намира и единственият производител на локомотиви в България – Експрес Сервиз ООД. 

Химическата промишленост също е добре развита. Градът има утвърдени позиции в производството на моторни и индустриални масла, лакове и компоненти за производството им, фолирани пластмасови изделия, изделия от разпенен латекс и изолационни материали. Тук се отличават компании като Приста Ойл Холдинг ЕАД, Оргахим АД, Мегахим АД, Марисан & Колев АД.

Определящи за икономическото развитие на Общината и региона е текстилната индустрия. Фирмите в Русе осигуряват продукция за пазари в Германия, Франция, Италия и Средния Изток. Сред водещите компании са Ричмарт ЕООД, Аристон-С ООД, БТБ България АД, Делта Текстил България ЕООД, Данини Фешън ЕООД, Маркам Фешън ЕООД.

Произведена продукция в нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе /хил. лв./

Източник: НСИ-ТСБ-Русе

През последните години с бързи темпове се развиват нови сектори с висока добавена стойност за местната икономика. Предвид стратегическото географско разположение на Община Русе и наличието на дългогодишни образователни традиции, с отлични перспективи за растеж се отличават ИКТ-базираните и аутсорсинг индустрии.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе