ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

13.02.2023

Община Русе обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти /масла и мазнини/ за Домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на Община Русе“

      Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

    Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

       Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 13.03.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев