ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТНА СИЛА

Образование

Средно образование

Броят на учениците във всички общообразователни училища в Област Русе варира около 16-17 хил. В структурата на средното образование на територията на Община Русе функционират 6 средни училища и 2 профилирани гимназии – езикова (английска) и математическа. В Русе има също така и общообразователно училище с интензивно изучаване на немски език и училище за европейски езици.

Професионалното образование и обучение в Община Русе се осъществява в 11 професионални гимназии, 1 спортно училище, 1 национално училище по изкуствата, 1 професионален колеж и 4 частни училища. Обучението в тях е изцяло профилирано и съобразено с нуждите на регионалната икономика и обхваща специалности и професии като електроника, транспорт, икономика, механотехника, облекло и строителство. Общият брой на учащите в професионалните училища в Русе е около 5 000.

 

Източник: Община Русе

Основните тенденции в развитието на професионалните гимназии са свързани с насърчаване сътрудничеството между бизнес и образование, модернизиране на образователната система и на условията за провеждане на учебния процес, подготвяне на компетентни и ориентирани към потребностите на практиката експерти и специалисти. В по-голямата част от професионалните гимназии в гр. Русе вече се предлага дуална форма на обучение, позволяваща на учениците да приложат наученото в реална бизнес среда.

Владеенето на чужди езици е сред основните конкурентни предимства на работната сила в Русе. Най-разпространени са английски, немски, френски, испански и руски. Изучават се още италиански, китайски, японски, арабски и турски езици. 5 училища в Областта са с профил "чужди езици", две от които са частни. Традиционно училищата от Област Русе се представят отлично и са посочвани в класации на Министерството на образованието и науката като училища-отличници по английски и немски език, а техни ученици са сред първенците на национални състезания по чужди езици. Най-много зрелостници традиционно избират да положат матура по английски език.

 

Таблица за брой ученици, изучаващи чужди езици в Област Русе през учебната 2017/2018 г.

Източник: РУО-Русе

Висше образование

От първостепенно значение за повишаване на конкурентоспособността, производителността на труда и икономическия растеж на един регион е относителният дял на населението на възраст между 25 и 64 години с висше образование. Със стойности от 26.8% по този индикатор Русе е на четвърто място в страната за 2016 г., като изпреварва области като Пловдив, Плевен, Бургас, Благоевград и Стара Загора.

 

Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование /%/

Източник: НСИ

На територията на Община Русе се намира един от най-авторитетните университети в България – Русенски университет "Ангел Кънчев" (www.uni-ruse.bg). Той има осем факултета, като половината от тях са инженерни: Аграрно-индустриален, Машинно-технологичен, Електротехника, електроника и автоматика, Транспортен, а останалите четири са в други области на знанието: Природни науки и образование, Бизнес и мениджмънт, Юридически и Обществено здраве и здравни грижи. Около 8000 студенти и докторанти се обучават в модерните учебни зали и изследователски лаборатории на университета и неговите филиали в Силистра, Разград и Видин. Преподавателите са над 420, като половината от тях са хабилитирани.

Студентите в Русенския университет се обучават в 49 бакалавърски и повече от 90 магистърски специалности в рамките на 23 акредитирани професионални направления в седем области на висшето образование: Технически науки; Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Аграрни науки и ветеринарна медицина; Здравеопазване и спорт; Сигурност и отбрана. Акредитираните докторски програми са общо 51.

Към края на 2017 г. в университета се обучават 152 докторанти, като почти всеки втори от тях се подготвя по научни специалности от област "Технически науки". Над 300 чуждестранни студенти от 17 държави също са част от академичната общност. 

Просторният кампус на университета, разположен на площ от 2 хектара, в последните години изцяло промени своя облик чрез изграждането на нов учебен корпус с 14000 м2 разгъната площ, Канев Център с конгресна зала с 800 места, изцяло санирани учебни сгради и реконструиран спортен комплекс.

Университетската библиотека разполага с над половин милион библиотечни единици от различни области на знанието на различни езици и предлага достъп до най-авторитетните онлайн бази данни.

При последната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за шестгодишен период на Русенския университет е присъдена изключително високата оценка 9.28.

Научноизследователският сектор (НИС) към Русенския университет, в който работят мултидисциплинарни екипи от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници, е звеното, което организира и администрира дейности по фундаментални научни изследвания, развойни, внедрителски и консултантски дейности на договорна основа. НИС осигурява консултации, конструкторски и технологични разработки и услуги със съвременни методи и средства, гарантиращи високо качество, надеждна работа, съвременен дизайн, съобразен с еко параметрите на европейските стандарти.

 

Показатели за развитието на научноизследователска и развойна дейност /хил. лв./

Източник: НСИ

 

В Русенския университет функционира и Център за продължаващо обучение, който организира дългосрочни и краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията в областта на инженерството, информатиката и информационните технологии, икономиката, педагогиката и чуждоезиковото обучение. От услугите му се възползват водещи държавни и обществени организации и представители на бизнеса от страната и региона, като за последните 10 години близо 30 хил. души са повишили квалификацията си в различните курсове.

Русенският университет е редовен член на авторитетни международни организации: Европейската университетска асоциация (ЕUА); Конференцията на ректорите на университетите от Дунавските страни (DRC); Вишеградската университетска асоциация (VUA);  Интеруниверситетски център Дубровник; Балканската университетска асоциация (BUA), Университетска агенция на франкофонията (AUF). Той има водещи позиции в академичния обмен на студенти, докторанти и преподаватели по международни програми на базата на подписани над 400 многостранни и двустранни споразумения с университети от 44 държави в Европа и света.

Русенският университет е част от консорциум от висши училища УНИТе (Университет за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), който реализира проект за изграждане на Център за върхови постижения в областта на Информатиката и информационните и комуникационни технологии.

Широкият научноизследователски профил на университета осигурява перспективни възможности, както за проучвания и иновации в най-съвременните области на науката, така и за участие в тематични мрежи и авторски разработки от ключово значение за икономиката на знанието в национален и международен мащаб. Ежегодно Русенският университет организира и провежда 15-20 престижни национални и международни конференции, а сборникът с доклади на международната конференция CompSysTech се индексира от SCOPUS. Университетът публикува пет международни списания: Entrepreneurship & Innovation; Balkan Agricultural Engineering Review; Information Communication and Control Systems Technologies; Pedagogical Innovations and Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies.

Русенският университет е завоювал лидерски позиции по брой и устойчивост на изпълняваните проекти с международно финансиране по различни програми: Еразъм, рамкови програми за изследвания и технологично развитие, оперативни програми на българското правителство, програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния и много други.

Като проект по Пакта за стабилност за Югоизточна Европа през 2002 г. е създадена първата в България и Югоизточна Европа трансгранична образователна структура - Българо-румънски интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/ за обучение на международни студенти в магистърски програми на английски език. Университетът е включен в редица национални и международни структури, сред които: Индустриални клъстери "Автомобили", "Електромобили", "Инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства", "Интермодален транспортен и логистичен клъстер – Русе" и много други.

За особени заслуги към университета с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ са удостоени 41 видни личности, между които са канцлерът на Федерална Република Германия - д-р Ангела Меркел, д-р Ерхард Бусек, Джорджето Джуджаро, Соня Рув-Увалиева, Игнат Канев, Самуил Рефетов и други.

Освен Русенския университет, на територията на града функционира и филиал на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (www.uard-ruse.bg), осъществяващ обучение в образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" в областите: Управление и администрация, Туризъм, Икономика, Агробизнес и развитие на регионите, Икономика и управление на агробизнеса.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе