МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СВЪРЗАНОСТ

Община Русе се намира в Североизточна България, разположена е на високия десен бряг на най-международната река в света – Дунав. Като петия по население в страната и най-голям пристанищен град по Дунавското крайбрежие в България, Русе е динамично средище на икономически живот, значим транспортен възел и оживен културен център. Град Русе е и център на Северен централен район за планиране, Област и Община Русе.

Безспорно конкурентно предимство на Община Русе е нейното стратегическо местоположение. Принадлежността към Дунавския макрорегион благоприятства социално-икономическото ѝ развитие. Община Русе е достъпна чрез всички видове транспорт. Русе е кръстопът на два паневропейски коридора: №9 (свързващ Северна с Южна Европа, Балтийско със Средиземно море) и №7 (превръщащ река Дунав във вътрешноконтинентална връзка между Източна и Западна Европа). Пресичането на двата транспортни коридора при Русе поставя региона на картата на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и създава отлични предпоставки за развитие на транспорта и транспортната инфраструктура. Оттук преминава и транспортният коридор Европа-Кавказ-Азия, известен като ТРАСЕКА.

В контекста на членството на България и Румъния в Европейския съюз, Русе се превръща в град-лидер на трансгранично сътрудничество, изграждайки нова динамика на процесите в българо-румънския трансграничен регион. Държавната граница с Румъния, която дълги години играе ролята на разделителна линия, днес вече е връзка, предлагаща огромен потенциал за развитие на нови икономически партньорства, сектори и пазари.

Тук се намира първият и доскоро единствен мост между България и Румъния – Дунав мост, предназначен за сухопътен и железопътен транспорт. Русе и срещуположният град Гюргево споделят дългосрочен мастерплан за развитие, а общата им граница ги свързва с още 10 европейски държави и 4 дунавски столици. На около 70 км от Русе, по първокласен път, се достига до румънската столица Букурещ, с население от над 2 млн. души. Принадлежността към трансграничната агломерация Русе-Гюргево-Букурещ и многомилионният ѝ пазар определят инвестиционната привлекателност на региона.

Селищната мрежа на Общината включва 14 населени места – 2 града и 12 села. Средното разстояние между населените места е сравнително малко – 4.44 км, което е от съществено значение за свързаността на територията на Общината.

Равномерно разпределена и в добро състояние е пътната мрежа в Община Русе. В процес на изграждане е магистрала между Русе и Велико Търново, която ще свърже региона с автомагистрала "Хемус". Всички населени места в Общината се обслужват от обществен транспорт.

Добре развита е железопътната инфраструктура. От първостепенно значение за икономическата свързаност са жп линиите по направленията Русе-Варна (връзка между Дунав и Черно море) и Русе-Горна Оряховица (пресечна точка на всички главни жп линии в Северна България). От своя страна, жп транспортът в Русе има стратегическо значение  за осъществяване на комбинирани превози по коридори №7 и №9. Освен централната пътническа гара, има две разпределителни, една техническа и три товарни гари, които обслужват промишлените зони в гр. Русе.

Пристанище Русе е най-голямото в българския участък на река Дунав. Развит мултимодален център е, с възможности за комбиниране на воден, автомобилен и железопътен транспорт. На крайбрежната ивица на Русе, която се простира от км 505 до км 480, са разположени пристанища и пристанищни терминали с национално, регионално и специално предназначение. Пристанище Русе разполага с три терминала: Изток, Център (пътнически терминал) и Запад.

На 17 км от гр. Русе, в близост до с. Щръклево, се намира Летище Русе. От 2015 г. то е собственост на Община Русе, а от 2016 г. притежава лиценз за летателна площадка за малки самолети.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе