УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС

Комунални услуги

Електричество

Цената на електрическата енергия за промишлени нужди в България е една от най-ниските в Европа.

Основен доставчик на електроенергия за Русе е ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД (www.energo-pro.bg). През последните 10 години дружеството е направило значителни инвестиции за подобряване на електроснабдителната инфраструктура в региона, в т.ч. изграждане на нови трафопостове и електрически съоръжения. За електрозахранване на нови производствени предприятия в Индустриален парк – Русе е построена електрическа подстанция "Слатина" 110/20 kV. Изградени са кабелни електрически захранвания за заводите на фирмите Монтюпе ЕООД, Керос България ЕАД, ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, Балканцинк АД, Логистичен парк – Русе и други нови промишлени потребители на територията на Община Русе и Област Русе.  

Небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, присъединени на ниско напрежение, заплащат следните цени за мрежови услуги:

Считано от 01.07.2017 г., действащите цени без ДДС и акциз за продажба на електрическа енергия на небитови (стопански) клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

 

Източник: ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

³Световна банка. 2017. Правене на бизнес в Европейския съюз 2017: България, Унгария и Румъния. Вашингтон, Световна банка. Лиценз: Криейтив комънс Признание CC BY 3.0 IGO.

Водоснабдяване и канализация

Дружеството, извършващо услугите по доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за битови и промишлени потребители в Област Русе, е Водоснабдяване и канализация ООД – Русе (www.vik-ruse.com). Компанията обслужва 84 населени места в Област Русе или над 220 хил. потребители. Водоснабдяване е осигурено за 100% от населените места, докато канализационни услуги са налични за 64,32% от обслужваното население в Областта (90% от жителите на гр. Русе). Компанията експлоатира и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Русе – 240 000 еквивалент жители.

За присъединяване към ВиК системата потребителите следва да подадат писмено заявление. Процедурата включва извършване на предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване, сключване на предварителен договор за присъединяване, изготвяне на инвестиционен проект и сключване на договор за предоставяне на ВиК услуги.

 

Цени на ВиК услуги за промишлени потребители евро/куб. м

Източник: ВиК ООД – Русе

Природен газ

Услугите, свързани с разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител в Област Русе, се осъществяват от най-голямата газоразпределителна компания в страната – Овергаз Мрежи АД (www.overgas.bg). Общата стойност на инвестициите, реализирани от дружеството за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на Областта, са около 10 млн. евро, като над 5.5 млн. евро са направени в периода 2008-2017 г. Компанията снабдява с природен газ над 4 000 потребители.

Дружеството е изградило близо 133 хил. м газоразпределителна мрежа на територията на Община Русе: гр. Русе и гр. Мартен – 132 364 м. За територията на Област Русе са изготвени проекти и са издадени разрешения за строеж на нови 116 хил. м.

Овергаз Мрежи АД експлоатира изградената газоразпределителна мрежа в следните индустриални зони: Дунавска индустриална зона ТЕГРА – 2 900 л. м, Източна промишлена зона – 19 036 л. м, Индустриален парк – Русе – 16 945 л. м, Западна промишлена зона – 17 700 л. м, на територията на СЕТ АД – 1 000 л. м.

Цените за разпределение и снабдяване с природен газ са диференцирани по тарифни групи в зависимост от използването на природния газ – за стопански и за битови нужди. Стопанските потребители са разделени на тарифни групи в зависимост от режима на потребление – равномерни и неравномерни, както и на база годишно потребление.

Цените за крайни клиенти включват цена за разпределение, цена за снабдяване и цена на природния газ, с изключение на крайната цена за битовите и неравномерните стопански клиенти до 5 000 м³, в която не е включена цена за снабдяване. Цената за снабдяване за неравномерните клиенти до 5 000 м³ е в размер на 1.55 евро/месец без ДДС.

 

Цени на природен газ за крайни потребители, с ДДС

Източник: Овергаз Мрежи АД

 

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе