МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Инвестиции

Местоположението на Русе на брега на река Дунав, близостта до румънската столица Букурещ, участието в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, свързваща 14 държави от басейна на река Дунав, природните дадености и културните събития са основните фактори, които гарантират конкурентни предимства за привличане на инвестиционни ресурси в Община Русе.

Област Русе е на девето място в България по преки чуждестранни инвестиции. Около 40% от преките чуждестранни инвестиции в рамките на Северен централен район са направени в Област Русе. Традиционно, значителна част от инвестициите (над 80%) са съсредоточени в предприятията в областния център – Община Русе. През 2016 г. обемът им бележи ръст от 6.9% в сравнение с предходната година. С 9.1% се увеличават инвестициите в цялата област за същия период от време.

 

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12 /хил. евро/

Източник: НСИ-ТСБ-Русе

Най-голям е делът на чуждестранните инвестиции в промишлените предприятия в Областта. През 2016 г. 93.4% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции са насочени към индустрията и услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство).

Придобитите дълготрайни материални активи от нефинансовите предприятия в Община Русе всяка година са относително постоянни – около 2 млн. лв.

 

Структура на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор на Област Русе по икономически дейности през 2016 г.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе