МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Интелигентна специализация

Русе е една от двете български общини с действаща Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2016-2025 г. Документът очертава път, по който да се подобри конкурентоспособността на местната икономика, а целта е до 2025 г. Русе да се утвърди като град на знанието и иновациите! Иновационната стратегия предлага реализирането на ефективни и ориентирани към бъдещето градски политики, както и преструктурирането на местната икономика и преориентирането ѝ към технологични отрасли с висока добавена стойност.

Визия на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе 2016-2025 г.

Към 2025 г. Русе е град на знанието с конкурентоспособна икономика, чието развитие се базира върху концентрирането на предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески ресурси за стимулиране на приоритетни икономически сектори и ефективно използване на научноизследователския и иновационен потенциал.

 

Иновационната стратегия очертава две приоритетни за развитието на местната икономика области:

Традиционно установените в Община Русе отрасли като машиностроене и химическа промишленост, транспорт и логистика, биоземеделие и зелени индустрии, са обединени в тематична област МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ.

 

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе