МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Икономическа активност

Община Русе е основен двигател за икономическите процеси и център за икономически растеж в региона.

Според Института за пазарна икономика¹ Община Русе може да бъде определена като икономическо ядро, двигател на местната икономика, привличащ работници от околните общини и доминиращ като регионален лидер по заетост и производство. Заедно с общините Ветово, Две могили, Иваново и Сливо поле, Община Русе е определена за икономически център "Русе". 90% от населението и 94% от наетите в Областта живеят в икономическия център. Община Русе привлича 41% от наетите в Община Иваново, 28% от наетите в Община Сливо поле и 13% от тези във Ветово и Две могили.

Област Русе генерира над 2.5% от БВП на страната. Секторът на услугите заема водеща позиция при формирането на БДС в Областта, като генерира над 59% от БДС, следван от индустриалния (32%) и аграрния сектор (над 8%).

¹Институт за пазарна икономика. Икономическите центрове на България. София 2017.

 

БВП и БДС по икономически сектори в Област Русе

Източник: НСИ-ТСБ-Русе

Стойността на БВП на глава от населението в Област Русе е значително по-висока от средната за Северен централен район за планиране и нарежда Областта на 8-мо място в България.

 

Показатели за икономическа активност в Област Русе

Източник: НСИ

 

Дял заети и произведена продукция по видове предприятия на територията на Община Русе

 

Произведена продукция в нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе /хил. лв./

Източник: НСИ

На територията на Община Русе преобладават малки и средни фирми, които осигуряват значителен дял от заетостта. Над 90% от всички нефинансови предприятия в Област Русе са микропредприятия (с до 9 заети лица), а близо 84% от тях се намират в Община Русе. За сметка на това, с най-голям обем произведена продукция за развитието на регионалната икономика допринасят средните предприятия, всяко от които осигурява заетост средно за 106 души.

През 2018 г. Русе заема челното 4-то място в престижна класация на fDi Magazine, издание на Файненшъл Таймс², за малки европейски градове на бъдещето по отношение на ефективността на разходите. По-широкият Русенски регион е поставен още по-напред в същата подредба – на второ място като най-перспективен малък регион в Европа, изпреварвайки по този начин столични райони като тези на София и Скопие. Оценката се извършва за близо 500 локации в цяла Европа, които се класират в 6 категории.

 

²fDi Magazine. fDi European Cities and Regions of the Future 2018/2019. February/March 2018. www.fDiIntelligence.com

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе